US 422936 A

Връчен на … … …… … … Б. Хансън (B. Hanson)
Дата на издаване … … … 11 Март 1890

Линк … … … … … … … … Гугъл-патенти – https://www.google.com/patents/US422936

US422936-0

Нека се знае, че аз, ФРАНК Б. ХАНСЪН, гражданин на САЩ, живеещ в Ню Йорк, държава и щат Ню Йорк, изобретих определени нови и полезни подобрения на Хидравлично-ударните помпи, по който въпрос следва уточнение.

Изобретението ми има за цел да повиши ефикасността на хидро-ударните помпи и като цяло да подобри онзи клас хидро-ударни помпи, които употребяват хидро-енергията на замърсени или отпадъчни води с цел изпомпването на прясна питейна вода до по-висока височина.

Изобретението ми се отнася до подобрена версия на клапан, намиращ се между въздушния съд и форсиращия цилиндър или камера на помпата, или водо-повдигащата част на устройството, като въпросният клапан се състои от тръба, чиито изход е скосен навътре и диск от кожа или друг еластичен материал е захванат в централната част на изходния край или близо до изходния край, като едното лице на диска, близо до периферията си, се допира до скосения навътре ръб на тръбата. По този начин се получава много чувствителен и бързо-действащ клапан, който бързо реагира на промените в налягането над и под себе си, и следователно задържа по-голям процент от водата, форсирана през него, отколкото до сега използваните клапани в този клас водо-повдигащи устройства; но за да обясня изобретението си с повече точност, сега ще обясня съпровождащите скициращи изображения, които са част от това описание, като –

Фиг. 1 е вертикално сечение на хидравлично-ударна помпа, включваща моите подобрения, и Фиг. 2 е отделен разрез на подобрения клапан.

Помпата, показана на рисунките, е направена и работи по обикновения начин. Задвижващата камера а е в най-ниската част на помпата, през входа b в нея навлиза замърсената или каналната вода, и я напуска през изходния вентил с. В горната част на тази камера има отвор d, покрит чрез гъвкавата диафрагма e, която е захваната, като е силно стисната по ръбовете си между плочата f и долната страна на водо-надигащата камера g. Централната част на плочата f – обозначена f` – и централната част на долната страна на камера g – обозначена g` – са вдлъбнати по форма, и са снабдени с перфорации, оформяйки двойно-изпъкнало пространство, в което диафрагмата е може свободно да пулсира.

Във входния отвор h на камера g се намира контролният клапан i, който е с обикновена конструкция, и над изходния отвор j, от горната му страна, е поставен моят нов клапан, фланецът му е защипан между горната част на камера g и долния фланец на въздушната камера k. Този нов клапан се състои от тръбовидна част или клапанния корпус l, издигащ се нагоре от фланеца m, и е скосен навътре в горния си край, който скосен край оформя седалището на самия клапан. Мостът n, минаващ напряко през тръбовидната част l, има централна ос о, и рамо, подравнено с долния вътрешен ръб на скосения край на тръбовидното тяло l, и на това рамо, посредством гайката p, е захванат диск q, направен от кожа или друг еластичен материал. Клапанният диск е плосък, преди да бъде захванат намясто, и не се оформя и не се натиска, за да пасне по форма на скосеното гърло, а се оставя сам да се нагоди в него, като централната му част се насили срещу рамото на оста о, за да запази естествената си еластичност, прилягайки с еднакво налягане по всички части на гърлото. Този клапан реагира незабавно на леки покачвания на налягането под себе си, като клапанният диск q излиза нагоре от скосеното кресло само на много малко разстояние, както е показано на Фиг. 2, за да позволи на течността да премине, и се затваря веднага, щом се получи еднакво налягане над и под него, като по този начин задържа цялата, или почти цялата вода, която е преминала над него.

Начинът на работа на хидравлично-ударната помпа веднага става ясен. Задвижващата вода, влизаща във и изпълваща камера а, затваря изходния клапан с и издува диафрагмата е, опирайки я в перфорирания вдлъбнат ограничител g`, по този начин принуждавайки прясната вода, чрез силата на разместването от диафрагмата, да напусне камера g, нагоре през клапан l q, и във въздушната камера k, оттам преминава в доставящата тръба, минавайки през изхода k`. През това време водата в камера а изпада в състояние на покой, при което клапанът с пада, позволявайки път за бягство на водата от камера а, което придърпва диафрагмата е надолу, и я опира в долния перфориран вдлъбнат ограничител f`, както е показано на картинките, принуждавайки нов обем прясна вода да се влее в камера g. Сега, след като мръсната или канална вода е набрала достатъчна инерция в камера а, клапанът с е притиснат към седлото си, затваряйки въпросната камера а, при което диафрагмата е отново се издува нагоре, изтласквайки вода навън от камера g, както преди.

Въпреки че подобреният клапан беше специално разработен за целта и е особено пригоден да задържа водата във въздушните камери на хидравлично-ударните помпи, очевидно е, че клапаните, конструирани на този принцип, могат да се използват и за други цели. Също така е очевидно, че основната форма на тялото на клапана може да бъде променена и ъгълът на скосеното седло на клапана, който е показан на картинката като около 45 градуса, може също да се промени, за да удовлетвори изискванията на корпуса, без да се извършва отдалечаване от моето изобретение.

Сега след като описах изобретението си, това, което твърдя и което желая да защитя с този патент, е –

Следната комбинация, както е описана тук: тръбовиден вентилов корпус, скосен навътре при вътрешния си горен ръб, за да оформи клапанно седло; вътрешно прихващане за клапана в корпуса, между който клапан и корпуса е оставен отвор от всички страни; разтеглив гъвкав диск, захванат в центъра си с приблизително подравняване с долния ръб на скосеното вентилно седло; и периферен извит нагоре или скосен ръб на въпросния диск така, че да пасва на вентилното седло.

Поставям подписа си пред свидетели, тук, в Ню Йорк, държава и щат Ню Йорк, този 25 Юли 1888г.

ФРАНК Б. ХАНСЪН (Frank B. Hanson)

Свидетели:

Алфред Шедлок (Alfred Shedlock)
Г. Х. Старет (G. H. Starrett)